ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ مربیگری ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍندام ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ

ﻣﺮﺑﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﯿﻞ ﻫﯿﺚ ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺑﺎ ۱۳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺧﺎﻟﻖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻫﺎ” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ. ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ، ﺷﮑﻞ، ﺑﯿﮑﯿﻨﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﻭ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﺮﺩ.

ﻫﺎﻧﯽ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ، ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﯼ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ UCSB ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ. ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻫﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺳﯿﺲ .EVOGEN ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻧﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ – ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺧﺸﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺰﺭﮒ، ﭘﺮ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺩﯼ ﻭ ﭘﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ.

ﻫﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ Evogen ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ Evogen ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.

نویسندگان مهمان

این مطالب توسط نویسندگان مهمان نوشته شده است، در صورتی که در محتوای اشتباهی وجود دارد لطفا اطلاع دهید.

9 دیدگاه برای “ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ مربیگری ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍندام ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ”

 1. AliReza_s7 در تاریخ ساعت 11:49 ق.ظ گفت:

  فقط یک نکته رو نگفتین که ایشون ایرانی هستن :)

 2. ali در تاریخ ساعت 5:17 ب.ظ گفت:

  واقعا ایرانیه ؟

 3. Mahmod fatolahnejad در تاریخ ساعت 3:55 ب.ظ گفت:

  دمت گرم باعث افتخار همه ایرانیها هستی

 4. ابتین در تاریخ ساعت 5:28 ب.ظ گفت:

  سلام من میتونم از یرنامه fst7استفاده کنم.؟یک ساله که بدن سازی کار میکنم

  • پوریا در تاریخ ساعت 6:13 ب.ظ گفت:

   سلام روز بخیر

   بله، لطفا برای انجام این برنامه پیش نیازهایی که باید برای آن انجام دهید را از طریق این لینک مطالعه کنید.

   موفق باشید

 5. Sina در تاریخ ساعت 5:30 ب.ظ گفت:

  هنی رامب مقیم کجاست؟؟؟

 6. RASTIN.ABAY در تاریخ ساعت 2:06 ب.ظ گفت:

  هانی انزلیچی😍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *