یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ مربیگری ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍندام ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ

ﻣﺮﺑﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﯿﻞ ﻫﯿﺚ ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺑﺎ ۱۳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺧﺎﻟﻖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻫﺎ” ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎﺭﺑﺎﺭﺍ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ. ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ، ﺷﮑﻞ، ﺑﯿﮑﯿﻨﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﻭ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﺮﺩ.

ﻫﺎﻧﯽ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ، ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﯼ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ UCSB ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ. ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻫﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺳﯿﺲ .EVOGEN ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻧﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ – ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺧﺸﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺰﺭﮒ، ﭘﺮ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺩﯼ ﻭ ﭘﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ.

ﻫﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ Evogen ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ Evogen ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۵ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.

بیوگرافی لازار آنجلو

مطلب بعدی ←

بیوگرافی لازار آنجلو

در مورد سالار محسنی

در بیست و سومین سال زندگیم هستم و لیسانس تربیت بدنی دارم، علاقه بسیار زیادی که از نوجوانی به بدنسازی داشتم باعث شد سال 90 و 91 در مسابقات 70 کیلوگرم تهران و کرج نفر اول بشم و مقام اول کشوری و سوم انتخاب جهانی در شهر مشهد مقدس را بگیرم. و همچنین سال 92 در تیم ملی wbff ایران در دسته +75 کیلوگرم حضور پیدا کنم. در حال حاضر مربیگری درجه 2 و 3 و داوری درجه 3، مربی و داور بین المللی ifbb و همچنین مربیگری بدنسازی ورزش های رزمی و کشتی را دارم و خارج از دنیای ورزش یک معمار هستم.

6 دیدگاه برای ﺑﯿﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻧﺎﺑﻐﻪ مربیگری ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍندام ﻫﻨﯽ ﺭﺍﻣﺒﺪ

 1. AliReza_s7

  فقط یک نکته رو نگفتین که ایشون ایرانی هستن :)

  1. پدرام آریانپور

   سلام روز بخیر

   بله ایرانی هستند.

 2. Mahmod fatolahnejad

  دمت گرم باعث افتخار همه ایرانیها هستی

 3. ابتین

  سلام من میتونم از یرنامه fst7استفاده کنم.؟یک ساله که بدن سازی کار میکنم

  1. پوریا

   سلام روز بخیر

   بله، لطفا برای انجام این برنامه پیش نیازهایی که باید برای آن انجام دهید را از طریق این لینک مطالعه کنید.

   موفق باشید

دیدگاه شما درباره ی این مطلب چیست؟