یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درقسمت آرشیو پزشکی هستید

با خواص عدس آشنا شوید

ﻋﺪﺱ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ‏( ۲۶ ﺩﺭﺻﺪ ‏)، ﺍﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﻚ ﻭ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻝ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺪﺱ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ …