یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درقسمت آرشیو پزشکی هستید

ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻀﻼﺕ

ﺍﺻﻮﻻ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻀﻼﺕ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ…