امتیاز حرکت
7.3
از 10

پرس زیر سینه با اسمیت


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس زیر سینه با اسمیت

توضیح انجام حرکت پرس زیر سینه با اسمیت

  1. ابتدا صفحه هالتر مناسب در دو طرف اسمیت به یک میزان قرار دهید.
  2. حال یک نیمکت با شیب منفی در مرکز دستگاه اسمیت را طوری قرار دهید که وقتی بر روی نیمکت دراز کشیدید، میله در مقابل زیر سینه قرار بگیرید.
  3. بر روی نیمکت خوابیده، فاصله دست‌ها کمی بیشتر از عرض شانه(اندازه نرمال) و میله را با چرخاندن از جایگاه خارج و دست‌های خود را از ناحیه آرنج صاف کنید، مقداری قوس کمر و تیغه‌های شانه را عقب دهید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته با خم کردن آرنج میله را تا نزدیکی سینه پایین آورید.
  6. پس از یک مکث کوتاه؛ درحالی‌که نفس خود را به بیرون می‌دهید، به نقطه شروع بازگردید.
  7. با توجه به تعداد تکرار در برنامه همین کار را انجام دهید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین پرس زیر سینه با اسمیت

محاسبه‌گر