امتیاز
9.1
از 10

پرس سینه هالتر دست جمع


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سینه هالتر دست جمع

توضیح انجام حرکت پرس سینه هالتر دست جمع

  1. بر روی میز پرس سینه خوابیده و به اندازه عرض شانه فاصله میله هالتر را با دست‌های خود بگیرید و میله را از جایگاه خود درآورده و صاف در مقابل سینه آورید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، میله را آهسته در میانه سینه پایین آورده و در زمان پایین آوردن آرنج را نزدیک بدن حفظ کنید.
  4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید. در این نقطه نیز مجددا یک مکث کوتاه داشته و این حرکت را با توجه به برنامه تکرار کنید.
عضله سه سر پشت بازو

حرکات جایگزین پرس سینه هالتر دست جمع

محاسبه‌گر