یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

ﻋﻠﺖ ﻻﻏﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ چیست؟

ﻋﻠﺖ ﻻﻏﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻻﻏﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩ؟

ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺪﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻇﺮﯾﻔﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

  • ﺁﺏ ﻫﻮﯾﺞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﺻﺒﺤﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
  • ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۶ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
  • ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
  • ﺷﯿﺮ ﻣﻮﺯ ، ﻓﻨﺪﻕ ، ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۱ – ۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﻧﺮﻣﺶ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.
  • ﻗﺮﺹ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦE ﺭﻭﺯﯼ ۴۰۰ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻗﺮﺹ ﺍﯾﻤﺪﯾﻦ‏( Imedeen ‏) ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯽ ۱ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﺯ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
  • ﺍﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻮ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ.
  • ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ Emu oil ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ Beautician ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

→ مطلب قبلی

ﭘﻨﺞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ

مطلب بعدی ←

نقش استراحت و خواب در بدنسازی

در مورد سالار محسنی

در بیست و سومین سال زندگیم هستم و لیسانس تربیت بدنی دارم، علاقه بسیار زیادی که از نوجوانی به بدنسازی داشتم باعث شد سال 90 و 91 در مسابقات 70 کیلوگرم تهران و کرج نفر اول بشم و مقام اول کشوری و سوم انتخاب جهانی در شهر مشهد مقدس را بگیرم. و همچنین سال 92 در تیم ملی wbff ایران در دسته +75 کیلوگرم حضور پیدا کنم. در حال حاضر مربیگری درجه 2 و 3 و داوری درجه 3، مربی و داور بین المللی ifbb و همچنین مربیگری بدنسازی ورزش های رزمی و کشتی را دارم و خارج از دنیای ورزش یک معمار هستم.

دیدگاه شما درباره ی این مطلب چیست؟