روش های درمان پاهای پرانتزی

مشکل پای پرانتزی می تواند در هر دو زانو رخ دهد. اکثر کودکان در چند سال اول زندگی خود مشکل پای پرانتزی را دارند. که با بزرگ شدن برطرف شده و نیاز به درمان پای پرانتزی نیست. زانوی پرانتزی در کودکانی که اضافه وزن دارند شایعتر می باشد. نوجوانان هم در بعضی موارد دارای ساق پای خمیده یا پرانتزی هستند، اما این عارضه در کودکان شایعتر می باشد.

نمونه روش های درمان:

 1. تصحیح راه رفتن به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشرفت قرار گیرد.
 2. زمان راه رفتن زانوها را بهم نزدیک کنید.
 3. زانوها در زمان نشستن بهم نزدیک کنید و یا ببندید.
 4. ماساژ با روغن زیتون، روغن بابونه، روغن گردو، روغن بادام تلخ، که مقداری گرم شده باشد صبح و شب.
 5. پیاده روی در مسیرمناسب با کفش مناسب تا بهبودی عارضه.
 6. تقویت عضلات ساق، زانو، ران، کمر.
 7. راه رفتن در استخر آب گرم در هفته حداقل دو روز.
 8. کاهش هرگونـه فشاری از روی سیستم عصبی و بدنی.
 9. پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو.
 10. تصحیح کفش و تعویض کفشهایی که سائیدگی جانب خارجی آنها بیشتر از حد معمول است.

نمونه تمرینات کششی:

 1. در حالی که رو به شکم خوابیده اید مچ پا را به خارج چرخانده و زانو را راست کنید تا قسمت داخلی ران تحت کشش قرار گیرند.
 2. در وضعیت ایستاده در کنار میز از پهلو قرار گیرید و به ترتیب یک پا را به طور مستقیم بالای آن بگذارید. سپس پای تکیه را دورتر نگه دارید و با تنه به طرف پایی که روی میز قرار دارد، خم شوید.
 3. در وضعیت نشسته با گرفتن مچ پا آن را به حالت چرخش به خارج ببرید.
 4. در وضعیت نشسته به حالت قورباغه با کمک دستها، تنه را از زمین جدا کرده و با فشار کنترل شده جانب داخلی ساق بر روی زمین به کشش عضلات داخلی زانو بپر دازید.
 5. در وضعیت ایستاده قرار گیریددر حالی که پاها را از یکدیگر دور می کنید از ناحیه جانب داخلی مچ به زمین فشار آورید. می توان برای کمک به کشش ناحیه کشاله و داخلی ساق، دست موافق پای تحت کشش را بر روی ناحیه خارجی ران در بالای مفصل زانو قرار داده و ران را به طرف داخل و پایین فشار آورید.

نمونه تمرینات تقویتی:

 1. در وضعیت ایستاده یک توپ طبی یا وزنه متناسب را با کنار خارجی پا پرتاب کنید.
 2. در وضعیت ایستاده پاها را به ترتیب از یکدیگر دور کنید. دست موافق پای دور شده با جلوگیری از دور شدن پامی تواند اعمال مقاومت کند.
 3. در وضعیت ایستاده کنار دیوار با جانب خارجی ساق به دیوار فشار آورده و در دور کردن پاها از یکدیگر بکشید.
 4. در وضعیت دو به دو، پهلو به پهلوی یکدیگر رانها را از ناحیه جانب خارجی به هم چسبانده و آنها را از یکدیگر دور کنید.
محاسبه‌گر