یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

درازنشست

 • نام انگلیسی: Sit-Up
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شکم
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: فقط وزن بدن
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت درازنشست

توضیح انجام حرکت درازنشست

 1. بر روی زمین خوابیده و بوسیله میله هالتر، صفحه هالتر بر روییه پا قرار دهید یا از حریف تمرین خود بخواهید تا پاهای شما را گرفته و در زمان انجام جابجایی نداشته باشید. همچنین پاها باید از زانو خم شوند.
 2. دستان خود را در پشت سر خود گره زده و این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، بالاتنه خود را بالا آورده و در ذهن خود باید زاویه هفتی شکل بین بالا تنه و ران خود را تصور کنید.
 4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین درازنشست