امتیاز حرکت
7.2
از 10

نشر از جانب با دستگاه

عکس حرکت نشر از جانب با دستگاه

توضیح انجام حرکت نشر از جانب با دستگاه

  1. ابتدا وزنه مورد نظر را انتخاب کنید و صندلی را باتوجه به قدتان تنظیم کنید بر روی صندلی نشسته و پد دستگاه باید در مقابل ساعد قرار گیرد.
  2. با حفظ کمر، سینه جلو و نگاه رو به جلو این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دستان خود را به طرفین بالا آورده تا با زمین موازی شود.
  4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
shoulders - guide-12.gif

حرکات جایگزین نشر از جانب با دستگاه