یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

نشر از جانب با دستگاه

 • نام انگلیسی: Machine Lateral Raise
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت نشر از جانب با دستگاه

توضیح انجام حرکت نشر از جانب با دستگاه

 1. ابتدا وزنه مورد نظر را انتخاب کنید و صندلی را باتوجه به قدتان تنظیم کنید بر روی صندلی نشسته و پد دستگاه باید در مقابل ساعد قرار گیرد.
 2. با حفظ کمر، سینه جلو و نگاه رو به جلو این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دستان خود را به طرفین بالا آورده تا با زمین موازی شود.
 4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
shoulders - guide-12.gif

حرکات جایگزین نشر از جانب با دستگاه