امتیاز حرکت
8.4
از 10

سی سی اسکوات با وزنه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت سی سی اسکوات با وزنه

توضیح انجام حرکت سی سی اسکوات با وزنه

  1. صاف ایستاده و پاها خود را اندازه عرض شانه باز کنید و بر روی نوک انگشتان پا بایستید، با یک دست میله رک اسکوات را گرفته و با دست دیگر یک صفحه هالتر را در مقابل سینه بگیرید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه میله را با یک دست گرفته‌اید و نفس خود را به داخل می‌دهید، زانوها را خم کرده و کم رو درحالیکه صاف است مستقیم پایین آورده تا زمانی که باسن تقریبا از زانوها پایین‌تر رود، زمانی که بین همسترینگ و ساق پا زاویه تقریبا 90 درجه ایجاد شد در همانجا یک ثانیه مکث کنید.
  4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با عضلات ران به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر