یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

پشت بازو با سیم کش

 • نام انگلیسی: Triceps Pushdown
 • سایر نام‌ها: پشت بازو سیم کش با میله صاف
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سه سر پشت بازو
 • مکانیزم حرکت: ایزوله
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت پشت بازو با سیم کش

توضیح انجام حرکت پشت بازو با سیم کش

 1. ابتدا به قرقره بالایی دستگاه سیم کش میله صاف را وصل کنید و سپس با دو دست طرفین میله را طوری بگیرید که روی دو دست را ببینید.
 2. در مقابل ستون عمودی ایستاده و کمر خود را کمی رو به جلو خم کنید قسمت بالایی دستان(بازو) را در کنار بدن خود نگه داشته و با زمین عمود نگه دارید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به کمک عضلات پشت بازو میله را پایین آورده تا زمانی که ساعد بر زمین عمود و ران‌ها را لمس کند.
 5. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع باز گردید.
triceps - triceps.gif