امتیاز حرکت
9.1
از 10

فلای معکوس

 • نام انگلیسی: Reverse Flyes
 • سایر نام‌ها: نشر خم با دمبل روی میز شیبدار
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فلای معکوس

توضیح انجام حرکت فلای معکوس

 1. برای شروع بر روی میز شیبدار یا همان بالا سینه بصورتی خوابیده که سینه و شکم بر روی میز قرار داشته باشند، دمبل با دست‌های خود دمبل با وزن مناسب بطوری گرفته که کف دست‌ها در مقابل هم باشند.
 2. دست‌های خود را طوری بالا آورده که با زاویه میز عمود باشند. برای حفظ تعادل پاها در جای خود ثابت باشند.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. آرنج‌ها کمی خم شده، درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دست‌ها را در زاویه‌ای که قرار دارند به طرفین برده تا یک کمان فرض شکل گیرد. در زمان انجام حرکت برای نتیجه بهتر تیغه‌ شانه‌ها را به هم منقبض کنید.
 5. تا زمانی که دست‌ها با زمین موازی شوند دمبل را بالا آورید.
 6. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر