امتیاز حرکت
9
از 10

نشر از جلو با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت نشر از جلو با دمبل

توضیح انجام حرکت نشر از جلو با دمبل

  1. پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده، سپس دو دمبل را دردستان خود گرفت و اگر کمرتان خم هست صاف بایستید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، یکی از دستان خود را تا زمان موازی شدن با زمین بالا آورده و در اوج دامنه حرکت یک ثانیه مکث کنید.
  4. حال نفس خود را به داخل دهید و به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  5. این کار را برای دیگر دست خود نیز انجام دهید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر