امتیاز
8.9
از 10

اسکوات با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات با دمبل

توضیح انجام حرکت اسکوات با دمبل

  1. ابتدا یک جفت دمبل مناسب انتخاب و با هر دست یک دمبل را در طرفین بگیرید.
  2. پاها را اندازه عرض شانه باز کرده و زانوها را کمی خم کنید.
  3. سر رو به جلو و کمر را صاف نگه دارید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. با حفظ نگاه و سر رو به جلو، آهسته بدن خود را با خم کردن زانوها، پایین کمر و باسن به پایین آورید. در زمان پایین آمدن به سمت جلو مایل نشوید.
  6. تا جایی پایین بروید که ران پا با زمین موازی شود.
  7. آهسته به نقطه شروع بازگردید. در زمان بازگشت به نقطه شروع زانوها را قفل نکنید.
  8. همین کار را با توجه به تعداد تکرار انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر