امتیاز حرکت
8.8
از 10

پرس سرشانه دمبل تک دست

 • نام انگلیسی: Dumbbell One-Arm Shoulder Press
 • سایر نام‌ها: Single Dumbbell Press
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سرشانه دمبل تک دست

توضیح انجام حرکت پرس سرشانه دمبل تک دست

 1. ابتدا یک دمبل با وزن مناسب انتخاب کنید و بر روی صندلی که محافظ کمر دارد نشسته یا سر پا بایستید.
 2. با یک دست دمبل را بالا آورده و در کنار شانه نگه دارید و از دست دیگر برای ثابت بودن استفاده کنید.
 3. مچ دست خود را چرخانده و بطوریکه انگشت شصت مقابل سرشانه باشد.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، دمبل را تا صاف شدن دست به بالا فشار دهید.
 6. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر