امتیاز حرکت
8.8
از 10

لانگ با هالتر


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت لانگ با هالتر

توضیح انجام حرکت لانگ با هالتر

  1. برای حفظ ایمنی در زمان انجام این حرکت در داخل پاور کیج یا رک اسکوات باشید. ابتدا هالتر را بر روی جایگاه پایین‌تر از ارتفاع شانه قرار داده و وزن دلخواه را بر روی میله هالتر بیافزاید. به زیر میله هالتر رفته و هالتر را بر روی پشت شانه خود قرار دهید و با دو دست میله را بگیرید.
  2. حال کمر و پاها را صاف کرده تا میله هالتر را از جایگاه بیرون آورید. به میزان کافی از میله‌های عمودی رک اسکوات فاصله بگیرید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، یک پا را به سمت جلو آورده و پس از لمس کف زمین توسط پایی که جلو آوردید، زانوهای خود را خم کنید تا زانوی پای پشتی تقریبا زمین را لمس کند. توجه داشته باشید در زمان انجام این حرکت بالاتنه نباید به سمت عقب یا جلو متمایل شود و همچنین زانوی پایی که به سمت جلو آمده نباید از نوک انگشتان جلوتر بیاید.
  5. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید با کمک عضلات چهار سر ران پایی که جلو آمده را به بالا آورده و سپس به نقطه شروع بازگردید.
  6. ابتدا با پای که جلو آمده تعداد تکرار مورد نظر را انجام سپس با پای مخالف همین تعداد تکرار را انجام دهید.
  7. همچنین می‌توانید تکرار را به‌صورت متناوب انجام دهید، یعنی بک بار با پای راست و یک بار با پای چپ این حرکت را انجام دهید.
عضله چهار سر ران
محاسبه‌گر