یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

نشر از جلو با هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Front Raise
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت نشر از جلو با هالتر

توضیح انجام حرکت نشر از جلو با هالتر

 1. ابتدا یه هالتر کوچک با وزنه مناسب با فاصله دست‌ها به اندازه عرض شانه و نحوه گرفتن انگشتان شصت در مقابل یکدیگر بگیرید.
 2. عضلات شکم را منقبض، سر بالا، سینه جلو شانه‌ها به عقب و کمر در حالت صاف و دستان بدون خم شدن آرنج هالتر را گرفته و به بالا ران نگه‌دارید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با عضلات سرشانه و حفظ موقعیت بالا، میله هالتر را بالا آورید تا در مقابل عضلات سرشانه بالا آید.
 5. پس از یک مکث کوتاه در نقطه اوج حرکت درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
shoulders - guide-12.gif