یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی خواب در بدنسازی هستید

نقش استراحت و خواب در بدنسازی

ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﻱ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ، ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ.