یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

ﭘﻨﺞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ

۱

ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ، ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﻓﻠﻮﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﯿﺪ ﭼﺮﺏ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﯿﺪ ﺍﻭﻟﺌﯿﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﺰﻣﻦ، ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﻔﺮﻁ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺭﺍﺩﯾﮑﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﺑﯿﻮﻓﻨﻮﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﺗﯿﻮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺷﺪﻥ ﺟﺪﺍﺭ ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺑﯿﻮﻓﻨﻮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﭘﻼﮎ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۳

ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻮﮐﺎﻧﺘﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻗﻮﯼ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺒﻮ ﺑﺮﻭﻓﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺰﻣﻦ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ.
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ.

۴

ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ(ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ) ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﻮﮔﻮﻟﻮﺑﯿﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺁﻫﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مطلب بعدی ←

ﻋﻠﺖ ﻻﻏﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ چیست؟

در مورد سالار محسنی

در بیست و سومین سال زندگیم هستم و لیسانس تربیت بدنی دارم، علاقه بسیار زیادی که از نوجوانی به بدنسازی داشتم باعث شد سال 90 و 91 در مسابقات 70 کیلوگرم تهران و کرج نفر اول بشم و مقام اول کشوری و سوم انتخاب جهانی در شهر مشهد مقدس را بگیرم. و همچنین سال 92 در تیم ملی wbff ایران در دسته +75 کیلوگرم حضور پیدا کنم. در حال حاضر مربیگری درجه 2 و 3 و داوری درجه 3، مربی و داور بین المللی ifbb و همچنین مربیگری بدنسازی ورزش های رزمی و کشتی را دارم و خارج از دنیای ورزش یک معمار هستم.

دیدگاه شما درباره ی این مطلب چیست؟